Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług na odległość „Dobry znak” nr 3 (38) 29 luty 2010

Wasz prawnik radzi

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG NA ODLEGŁOŚĆ

Należy zauważyć, że odpowiedzialność przy świadczeniu usług na odległość, chociażby za pośrednictwem Internetu, nie jest wyraźnie uregulowana w polskim systemie prawa cywilnego. Na czym więc ma opierać się odpowiedzialność usługodawcy świadczącego swe usługi przez Internet, nie wyłączając usług z zakresu pomocy prawnej?

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa dzieli się na odpowiedzialność kontraktową i odpowiedzialność deliktową. Odpowiedzialność kontraktowa wypływa z niewykonania lub też nienależytego wykonania postanowień umownych normują przepisy kodeksu cywilnego odnośnie szkód, jakie z tego tytułu poniosła strona danej umowy.
Odpowiedzialność deliktowa wynika z kolei z krzywd, jakie poniosła strona w wyniku niekorzystnych działań strony drugiej, z pominięciem uszczerbku na mieniu.

Ważną kwestią jest odpowiedzialność świadczącego usługi z tytułu świadczenia ich na odległość. Na ten temat wypowiadają się ustawy w polskim prawodawstwie oraz przepisy prawa Unii Europejskiej. Lukę natomiast stanowi sama kwestia odpowiedzialności osób świadczących usługi, w tym pomoc prawną na odległość. Przepisy szczególne o tym nie stanowią, więc jest odesłanie do przepisów ogólnych. Kwestia zdefiniowania odpowiedzialności w świecie Internetu jest rzeczą nadrzędną. Jak z obserwacji wynika, odpowiedzialność w zakresie niewykonania lub też nienależytego wykonania postanowień umownych względem usługobiorcy w cyberprzestrzeni powinna być zaostrzona, co winno odnaleźć swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa polskiego, co nie wyklucza posiłkowania się przepisami prawa Unii Europejskiej w tym zakresie.

Na uwagę jednocześnie zasługuje fakt samej odpowiedzialności, która w dobie komputeryzacji i świata internautów korzystających z wszelkich usług na odległość może stać się z jednej strony odpowiedzialnością o węższym charakterze – czyli odpowiedzialnością szczególną, jak i odpowiedzialnością ogólną, o szerszym charakterze – ze strony drugiej.

Podsumowanie

Podsumowując niniejszą kwestię, należy pamiętać, że świat Internetu tworzy nową „rzeczywistość”, która pociąga za sobą nieobjętą jeszcze wielość zmian, które nas czekają, łącznie ze zmianami legislacyjnymi i to nie tylko w kwestii rozszerzenia i zaostrzenia odpowiedzialności.

 

Iwona Nasiłowska
doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN
LEGALIW s.c. ul. Ogrodowa 14 lok 1,
05 – 200 Wołomin.